วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7 Mind Mapping คำพ่อสอน (น.128-140) งานบุคคล


พระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต

ปัจจุบันพระพุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทมากกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนต่างๆ ที่ช่วยแนะนำ สั่งสอน ขัดเกลาให้เป็นผู้ที่ประพฤติดีและทำแต่สิ่งที่ดีๆ นอก
จากนี้พระพุทธศานายังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ซึ่งชาวพุทธให้ความศรัทธาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
พระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผล โดยสอนให้รู้จักการใช้ปัญญาวิเคราะห์ความรู้เหตุ รู้ผล ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี สอนให้ทำความดี ให้ประพฤติประโยชน์ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
สอนให้รู้จักฐานะตนเองและรู้จักหน้าที่ตนเอง เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธควรศึกษาพระพุทธ
ศาสนา อาจโดยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ทำบุญ รักษาศีล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความสบาย
ใจ จิตใจผ่องใสและเพื่อเพิ่มพูนความดีให้แก่ตนเองพระพุทธศานาจะสามารถดำรงอยู่ได้ ถ้า
ชาวพุทธทุกคนช่วยกันสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีงาม ช่วยให้เรารู้จักมีชีวิตอย่างถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างถูกวิธี
หากเราได้ประพฤติปฏิบัติย่อมจะมีปัญญารู้เหตุ รู้ผล รู้ผิดชอบชั่วดี เป็นผู้ที่สุจริตทั้งกาย วาจา
ใจ และมีความสุข ความสงบร่มเย็น ความเจริญงอกงามในชีวิต

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Mind manager และ Free mind


Mind Manager เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map)

การ save งานมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ
1.การบันทึกแบบแก้ไขงานได้ โดยใช้ .mnap
2.การบันทึกแบบแก้ไขงานไม่ได้ โดยใช้ jpeg

ประโยชน์ของโปรแกรม Mind manager และ Free mind

1.ช่วยในการระดมสมองและระดมความคิด
2.ช่วยในการนำเสนอผลงาน
3.สามารถที่จะสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น power point,web page เป็นต้น